Regulamin

  1. Raciborski Konwent Miłośników Gier i Fantastyki „NERD 2018: Graj w zielone!” odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia 2018 roku w Społecznym Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Opawskiej 81 w Raciborzu. Organizatorami imprezy są: Grupa NERD, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, Raciborski Klub Fantastyki „Bastion” oraz Zespół Szkół Społecznych RTO „Szkoła”.
  1. Na terenie szkoły w trakcie trwania konwentu obowiązuje niniejszy regulamin. Jego przestrzeganie egzekwują organizatorzy, pomoc techniczna i ochrona.
  2. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba powyżej 18 roku życia lub osoba niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę rodzica/opiekuna.
  1. Na terenie szkoły mogą w czasie trwania imprezy przebywać jedynie członkowie ekipy organizatorskiej, uczestnicy, przedstawiciele mediów oraz gospodarze obiektu.
  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora ze swoim imieniem lub pseudonimem. Osoby nie posiadające identyfikatora będą wypraszane z imprezy. W razie zgubienia/kradzieży identyfikatora, należy zgłosić się do organizatora lub ochrony.
  2. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom organizatorów, pomocy technicznej oraz ochrony.
  3. Zabrania się spożywania i wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem substancji odurzających będą wypraszane, zaś alkohol i inne niedozwolone środki będą ulegać konfiskacie. Zabrania się również palenia tytoniu w budynku szkolnym. Miejsca wyznaczone do palenia wyznaczone będą na zewnątrz budynku.
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione na terenie konwentu.
  1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
Reklamy